Přeskočit na hlavní obsah

Ceník

První setkání, při kterém se zevrubně seznámím s Vaší věcí je zdarma, pokud nepřesáhne 30 minut. Ke konkrétnímu stanovení odměny za právní služby pak dochází po domluvě s Vámi na prvním setkání, pokud se domluvíme na další spolupráci. Při stanovení ceny vycházím obvykle z ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb. o mimoslmuvní odměně (advokátního tarifu), přičemž tato odměna je předem dána za jeden úkon právní služby. Plné znění advokátního tarifu naleznete zde. Pro představu uvedu několik příkladů:

Pokud vedete spor o pohledávku v hodnotě 50 tisíc korun, pak je odměna za jeden úkon učiněný ve věci (např. podání žaloby) 3.100 Kč.

Za zastupování v přestupkovém řízení je pak odměna za jeden úkon právní služby (např. účast na jednání) 1000 Kč.

K takto určené odměně je nutné připočíst ještě tzv. režijní paušál, který činí 300 Kč za každý úkon právní služby. Režijní paušál je paušální náhradou výdajů advokáta za poštovné, hovorné či přepravné.

Je možné se také domluvit na odměně závisející na úspěchu ve věci, či na odměně časové, kde se odměna sjednává za hodinu práce.

Při dohodě na ceně za právní služby se vždy snažím najít nejlepší řešení pro obě strany.

Pro sociálně znevýhodněné skupiny klientů pak poskytuji z odměny vypočtené dle advokátního tarifu na žádost klienta zpravidla následující slevy:

Rodiče samoživitelé, starobní a invalidní důchodci: 50 %
Studenti, nezaměstnaní: 30 %

Ve zcela výjimečných případech je možné poskytnout právní poradenství pro bono, tedy bezplatně.

Po splnění určitých podmínek pak máte nárok na poskytování bezplatného právního poradenství:

1. Dle občanského soudního řádu:

Účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 OSŘ), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. 

2. Dle trestního řádu

Osvědčí-li poškozený

a) kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví, nebo

b) který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt,

že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé přibráním zmocněnce, rozhodne na jeho návrh předseda senátu soudu, který koná řízení v prvním stupni, a v přípravném řízení soudce, že má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu. Stejně rozhodne o takovém návrhu poškozeného, který uplatnil v souladu se zákonem nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, není-li vzhledem k povaze uplatňované náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo její výši nebo vzhledem k povaze a rozsahu bezdůvodného obohacení zastoupení zmocněncem zjevně nadbytečné.

Poškozený mladší než osmnáct let a zvlášť zranitelná oběť podle zákona o obětech trestných činů mají nárok, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně i bez splnění podmínek podle odstavce 1.

Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.

3. Dle soudního řádu správního

Navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.

4. Dle zákona o advokacii

Žadatel, jehož průměrný měsíční příjem za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek životního minima jednotlivce nebo osob s ním společně posuzovaných podle zákona upravujícího životní a existenční minimum, a který není ve věci, v níž žádá poskytnutí právní porady, zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a), má právo na to, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní porady. Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, lze splnění podmínek kladených na průměrný měsíční příjem prominout.


Žadatel, jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a který není ve věci, v níž žádá poskytnutí právní služby, zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a), má právo, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní služby. V téže věci může být žadateli určen Komorou advokát pouze jednou; to neplatí, odmítne-li v této věci dříve určený advokát poskytnout právní služby z důvodů uvedených v § 19, nebo nastane-li situace uvedená v § 20 odst. 2.